Saturday, December 4, 2010

SOCH VICHAR: Sazda

SOCH VICHAR: Sazda: "Sazde ke liye uthta hai ya dast hazaar baar…Par soch ke raj=h jata hoon……….Kis ko karoon Salam…. Unke aane ka guman sa hota hai na jane kitn..."

No comments:

Post a Comment